Po sprejetju in začetku veljavnosti novega GRADBENEGA ZAKONA se je marsikaj spremenilo tudi za pridobitev hišne številke. Hišna številka, ki je običajno numerična ali alfanumerična oznaka stavbe se določa glede na lego stavb.

Hišno številko določi geodetska uprava na zahtevo vlagatelja ali po uradni dolžnosti. Od 1.6.2018 je za pridobitev hišne številke potrebno izpolnjevati pogoj o pridobljenem uporabnem dovoljenju. UPORABNO DOVOLJENJE je odločba s katero se dovoljuje uporaba objekta.

Kdo lahko vloži vlogo za pridobitev hišne številke?
• investitor gradnje,
• lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana,
• imetnik stavbne pravice,
• lastnik stavbe ali dela stavbe,
• uporabnik stavbe ali dela stavbe,
• upravnik stavbe.

Vlogo za pridobitev hišne številke lahko oddate po pošti ali pa se osebno oglasite na geodetski upravi, ki je pristojna za vaše območje.
V kolikor boste poleg vloge za pridobitev hišne številke naročili tudi tablico s hišno številko vam bo geodetska uprava zaračunala stroške izdelave hišne številke skladno s cenikom izdelovalca.

Informacije so povzete in javno dostopne na portalu e-uprava.